Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη του Geo Routes Institute διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ανακαλύψτε τις παροχές κάθε κατηγορίας στα ‘Προνόμια Μελών’.

Τακτικά μέλη: φυσικά πρόσωπα

Aτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, με ετήσιο κόστος συνδρομής.

Εγγραφή: Αίτηση μέλους-1

Τακτικά μέλη: ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανώσεις, ΜΚΟ

Νομικά πρόσωπα με ετήσιο κόστος συνδρομής.

Εγγραφή: Αίτηση μέλους-2

Αρωγά μέλη

Aτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, χωρίς ετήσιο κόστος συνδρομής.

Παρέχουν εθελοντική εργασία και δραστηριοποιούνται στην προώθηση του έργου του Οργανισμού, ενδεικτικά: δημόσιες σχέσεις, σχεδιασμός ή/και υλοποίηση πολιτιστικών οδοιπορικών, εκδηλώσεις κά.

Η ιδιότητα του αρωγού μέλους ισχύει για 1 έτος και μπορεί να επεκταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα συναρτήσει της προσφοράς τους στον οργανισμό.

Εγγραφή: Αίτηση μέλους-3

Επίτιμα μέλη

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Οργανισμού.

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Προέδρου του οργανισμού και  απαλλάσσονται από κόστη συνδρομής.

Σε περίπτωση αδράνειας για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ετών, είναι δυνατή η ανάκληση της ιδιότητας του Επίτιμου μέλους με απόφαση των οργάνων του οργανισμού .

Μέλη Ευεργέτες

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο οικονομικά τον Οργανισμό.

Ανακηρύσσονται με απόφαση του Προέδρου του οργανισμού και  απαλλάσσονται από κόστη συνδρομής για 3 χρόνια.