Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη του ‘Geo Routes Cultural Institute’ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τακτικά μέλη: φυσικά πρόσωπα

Αφορά άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση που εγκρίνεται από τα όργανα του Οργανισμού. Τα τακτικά μέλη καταβάλουν το ποσό που αναφέρεται στις συνδρομές μελών και απολαμβάνουν όσα  αναφέρονται στην κατηγορία ‘Προνόμια Μελών’.(Αίτηση μέλους 1)

Τακτικά μέλη: ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανώσεις, ΜΚΟ

Αφορά σε νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση που εγκρίνεται από τα όργανα του Οργανισμού. Τα νομικά πρόσωπα-τακτικά μέλη καταβάλουν το ποσό που αναφέρεται στις συνδρομές μελών και απολαμβάνουν όσα αναφέρονται στην κατηγορία ‘Προνόμια Μελών’.(Αίτηση μέλους 2)

Αρωγά μέλη

Αφορά σε φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία υποβάλλουν αίτηση που εγκρίνεται από τα όργανα του Οργανισμού. Παρέχουν εθελοντική εργασία και δραστηριοποιούνται στη διάδοση και προώθηση του έργου του Οργανισμού (δημόσιες σχέσεις, σχεδιασμός & υλοποίηση πολιτιστικών οδοιπορικών, εκδηλώσεις κά). Τα Αρωγά μέλη δεν καταβάλουν συνδρομές, ενώ η ιδιότητά τους ως αρωγά μέλη, επαναβεβαιώνεται ετησίως συναρτήσει από το έργο που επιτέλεσαν το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Απολαμβάνουν όσα αναφέρονται στην κατηγορία ‘Προνόμια Μελών’.(Αίτηση μέλους 3)

Επίτιμα μέλη

Πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο, στην προώθηση των σκοπών του Οργανισμού. Ανακηρύσσονται με απόφαση του Προέδρου του οργανισμού, απαλλάσσονται συνδρομών και απολαμβάνουν όσα αναφέρονται στην κατηγορία ‘Προνόμια Μελών’.

Μέλη Ευεργέτες

Πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τα οποία με εξαιρετικό τρόπο, ενίσχυσαν οικονομικά τον Οργανισμό. Ανακηρύσσονται με απόφαση του Προέδρου του οργανισμού. Απαλλάσσονται συνδρομών και απολαμβάνουν όσα αναφέρονται στην κατηγορία ‘Προνόμια Μελών’.