Γενικοί Οροι Συμμετοχής

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Συμμετοχής για κάθε οργανωμένο ταξιδί, όπως απορρέουν από την Κοινοτική Οδηγία 90/314:

Ορισμοί

A. H Eταιρεία:
Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ αποτελεί τον φορέα υλοποίησης των πολιτιστικών οδοιπορικών και εκδηλώσεων του Geo Routes Institute.

B. Ο Πελάτης:
Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, που καθοιονδήποτε τρόπο συμμετέχει σε οργανωμένο ταξίδι και που η συμμετοχή του προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής της Εταιρείας.

Γ. Οργανωμένο ταξίδι:
Βάσει του ΠΔ-339, είναι ο προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακόλουθων υπηρεσιών: α) μεταφοράς, διαμονής και άλλων τουριστικών υπηρεσιών, μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής, που αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή β) περιλαμβάνει 1 διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μια συνολική τιμή.

1) Eυθύνες της Εταιρείας:
Για την διοργάνωση των ταξιδιών της, η Εταιρεία χρησιμοποιεί μεταφορικές, ξενοδοχειακές κλπ επιχειρήσεις ή φορείς, στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο, έτσι ώστε ο ρόλος της να είναι καθαρά μεσολαβητικός και οι ευθύνες της να περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις των δικών της παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για προβλήματα που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει, όπως: α) Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητος. γ) Οιεσδήποτε δυσχέρειες από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανωτέρας βίας. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

2) Ξενοδοχεία/Καταλύματα:
Η Εταιρεία κάνει χρήση καταλυμμάτων με νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους. Τα 3κλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά 2κλινα με επιπλέον κλίνη (ράντσο). Τα δωμάτια παραλαμβάνονται κατά την άφιξη μετά τις 14.00 και παραδίδονται στις 10.00 την ημέρα αναχώρησης. Τα ξενοδοχεία διαθέτουν διαφορετικούς τύπους δωματίων, χωρίς γι’ αυτό να ευθύνεται η Εταιρεία.

3) Υποχρεώσεις Πελατών:
Βασική υποχρέωση του Πελάτη είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του ταξιδιού. Η έλλειψη συνέπειας, δίνει το δικαίωμα στον συνοδό της Εταιρείας να αγνοήσει τον Πελάτη και στην ίδια την Εταιρεία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που αυτός δεν είχε συμμετοχή. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήρια-βίζες κ.ά.), όπως και για την γνησιότητα των δηλώσεών του στις ελληνικές ή ξένες αρχές. Για τυχόν παραλείψεις ή για πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί σε γραπτή διαμαρτυρία εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση του ταξιδιού, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να ελέγξει την καταγγελία. Μετά την παρέλευση του 10ημέρου, ο πελάτης δεν δικαιούται πλέον να στραφεί κατά της Εταιρείας.

4) Ασφάλιση Βασική & Προαιρετική:
H Εταιρεία τηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής-Επαγγελματικής Ευθύνης που καλύπτει αξιώσεις των Πελατών οι οποίες προέρχονται από την πλημμελή ή την μη εκτέλεση των προβλεπομένων από το πρόγραμμα υπηρεσιών. Η αυτασφάλιση του Πελάτη προτείνεται ανεπιφύλακτα για ασθένειες ή προσωπικά ατυχήματα, ενώ είναι υποχρεωτική στα προγράμματα δραστηριοτήτων και περιπέτειας.

5) Κρατήσεις θέσεων & Δηλώσεις Συμμετοχής:
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση, πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 50% του συνολικού κόστους. Κρατήσεις που δεν συνοδεύονται με πληρωμή της προκαταβολής, θεωρούνται από την Εταιρεία ως μη γενόμενες. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, και όχι αργότερα από 10 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Η διάρκεια του ταξιδιού καθορίζεται από την περιγραφή που το εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρει.

6) Ακυρώσεις:
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι της Εταιρείας ορίζονται ως ακολούθως, εκτός και αν διαφορετικά αναφέρεται:

Ακύρωση 45-31 μέρες προ της διεξαγωγής-αναχ/σης: παρακράτηση 30% της αξίας συμμετοχής
Ακύρωση 30-21 μέρες προ της διεξαγωγής-αναχ/σης: παρακράτηση 40% της αξίας συμμετοχής
Ακύρωση 20-15 μέρες προ της διεξαγωγής-αναχ/σης: παρακράτηση 60% της αξίας συμμετοχής
Ακύρωση 15-10 μέρες προ της διεξαγωγής-αναχ/σης: παρακράτηση 80% της αξίας συμμετοχής
Ακύρωση 09-00 μέρες προ της διεξαγωγής-αναχ/σης: παρακράτηση 100% της αξίας συμμετοχής

Ο Πελάτης μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε τρίτους, εφόσον αυτοί πληρούν τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, ενημερώνοντας την Εταιρεία τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση του. Ο Πελάτης που εκχωρεί και αυτός που αποδέχεται την κράτηση, ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι της Εταιρείας για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και για τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.

7) Ματαίωση ταξιδιού:
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ματαιώσει ένα ταξίδι, εάν δεν συμπληρωθεί για τη πραγματοποίησή του ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ατόμων, υπό την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Πελάτη 10 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Στη περίπτωση αυτή, οι υποχρεώσεις της Εταιρείας περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει από τον Πελάτη.

8) Αλλαγή προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού:
Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα όπως αναφέρεται στην περιγραφή, έχοντας εντούτοις το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές κατά το μέτρο που κρίνεται σκόπιμο για αντιμετώπιση απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων ή δυσκολιών (αντιστροφή μέρους ή όλου του προγράμματος, της σειράς των διανυκτερεύσεων, ξεναγήσεων, γευμάτων κλπ), χωρίς ωστόσο να αφαιρείται ή να παραλείπεται κάτι από τα περιλαμβανόμενα του αρχικού προγράμματος. Οι διαφοροποιήσεις αυτές κοινοποιούνται στον Πελάτη μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου Προγράμματος που η Εταιρεία θέτει στην διάθεση του κατά την εξόφληση (10 ημέρες ενωρίτερα). Για αλλαγές σημαντικές που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του προγράμματος (αλλαγή διάρκειας, προορισμού, αφαίρεση παροχών ή τρόπου μεταφοράς), ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν όλα τα χρήματα που μέχρι την στιγμή εκείνη έχει καταβάλει, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση. Για αλλαγές που κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού (καταστάσεις ανωτέρας βίας), ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί και στη περίπτωση έκτακτων δαπανών, αυτές να τις καλύψει ο ίδιος.

9) Τιμές:
Οι τιμές υπολογίζονται βάσει των πάσης φύσης ναύλων μεταφοράς, των τιμών των καυσίμων, των κρατικών φόρων κλπ. που ίσχυαν κατά την περίοδο τιμολόγησης του ταξιδίου, και οι οποίες είναι δυνατό να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής ή ανατροπής των αρχικά κοστολογικών δεδομένων. Αλλαγή τιμής για τους παραπάνω λόγους μπορεί να γίνει έως και 20 ημέρες πριν την έναρξη ενός ταξιδιού, και δεν αποτελεί δικαιολογία ακύρωσης συμμετοχής.

10) Διαβατήρια/θεωρήσεις και Υγειονομικές Διατυπώσεις:
Η ισχύς όλων των απαιτούμενων προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων και των απαραίτητων υγειονομικών διατυπώσεων, είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη.

11) Παιδικές Τιμές:
Αφορούν παιδιά 2-12 ετών που διαμένουν σε 3κλινο δωμάτιο μαζί με 2 ενήλικα άτομα.

12) Αποσκευές:
Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη μεταφοράς και επίβλεψης των αποσκευών του, ακόμη και στην περίπτωση ανάληψης από την Εταιρεία της υποχρέωσης μεταφοράς αυτών. Κάθε Πελάτης δικαιούται την κατοχή μιας μόνον αποσκευής, βάρους μέχρι 20 κιλών και μιας χειραποσκευής, διαστάσεων 53Χ26Χ23 εκατοστών.

13) Προγράμματα ιστιοπλοΐας:

  • Λιμάνι αναχώρησης και επιστροφής είναι πάντα το ίδιο εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
  • Δύο εβδομάδες πριν την αναχώρηση πρέπει να μας παρέχετε τη λίστα επιβατών (Αρ. Διαβατηρίων, Διευθύνσεις και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης ).
  • Τα σκάφη είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
  • Το σκάφος είναι διαθέσιμο για επιβίβαση στις 17:00 του Σαββάτου (ημέρα αναχώρησης) και η ώρα αποβίβασης είναι στις 09:00 του επομένου Σαββατου (ημέρα επιστροφής), εκτός και εάν έχει γίνει διαφορετική συμφωνία.
  • Πολιτική ακυρώσεων:
  1. Για ακυρώσεις από 90 έως 61 ήμερες πριν την αναχώρηση το ποσό των ακυρωτικών ανέρχεται στο 45% του συνολικού κόστους του προγράμματος.
  2. Για ακυρώσεις από 60 έως 31 ήμερες πριν την αναχώρηση το ποσό των ακυρωτικών ανέρχεται στο 65% του συνολικού κόστους του προγράμματος.
  3. Για ακυρώσεις από 30 έως και την ημέρα αναχώρησης το ποσό των ακυρωτικών ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους του προγράμματος.
  • Ο καπετάνιος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του σκάφους και υπόκειται στην κρίση του ο απόπλους, ο καιρός, τα αγκυροβόλια και λοιπά θέματα ναυσιπλοΐας.
  • Τα προγράμματα ιστιοπλοΐας δεν ενδείκνυνται για άτομα με κινητικά προβλήματα ή άτομα που ακολουθούν ειδική φαρμακευτική αγωγή. Ο διοργανωτής του προγράμματος δεν φέρει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η ιστιοπλοΐα στην φυσική κατάσταση των επιβατών.

14) Παρέκταση:
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των της Εταιρείας και του Πελάτη, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

15) Ισχύς Γενικών Όρων:
Οι γενικοί όροι ισχύουν σε κάθε περίπτωση και η συμμετοχή του Πελάτη σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι, σημαίνει ότι έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και έχει πλήρως αποδεχθεί τους παραπάνω Γενικούς Όρους της Εταιρείας.

Συνημμένα