Κανονισμός Λειτουργίας

Ο αστικός μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός Geo Routes Eco Cultural Institute, για την επίτευξη των σκοπών του έχει θεσπίσει τον παρόντα κανονισμό (εφεξής ο Κανονισμός), βάσει του οποίου ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του, καθώς και οι σχέσεις με τους κοινωνικούς και λοιπούς εταίρους του.

Εταίροι θεωρούνται τα Μέλη (βλ. κατηγορίες μελών) και οιοσδήποτε συντελεί και συμβάλει στην επίτευξη του οράματος, της αποστολής και του σκοπού του ‘Geo Routes Cultural Institute’. Ο Κανονισμός αφορά κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται ως μέλος ή συμμετέχει στον Οργανισμό και αποδέχεται ότι εντάσσεται σε μία ομάδα που λειτουργεί συλλογικά, με κοινό όραμα, στόχο και σκοπό.

1) Σκοπός:
Σκοπός του Οργανισμού είναι να συμβάλλει στην ανάδειξη της Ελλάδας, στην προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς όπου μέσω της διοργάνωσης βιωματικών πολιτιστικών οδοιπορικών, συναντήσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το ‘Geo Routes Cultural Institute’, δύναται:

 • Να διοργανώνει μελετητικές/ερευνητικές ομάδες σε κοινοτικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο
 • Να διοργανώνει συνέδρια, επιστημονικά συμπόσια, διαλέξεις, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια
 • Να δημιουργεί δίκτυα πληροφοριών, πληροφορικής, διαχείρισης και διακίνησης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
 • Να προβαίνει σε έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, φωτογραφικών εκθέσεων, ψηφιακών παραγωγών κλπ. που προάγουν τις επιστήμες και τον πολιτισμό
 • Να προωθεί την πρωτογενή και εφαρμοσμένη έρευνα και να αξιοποιεί κοινοτικές ενισχύσεις για μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον κόσμο
 • Να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών στόχων
 • Να υποστηρίζει την αναζήτηση κάθε άλλης τεχνογνωσίας ή πρακτικής που ενισχύει την επίτευξη των στόχων του

Για τα παραπάνω το ‘Geo Routes Cultural Institute’ μπορεί να υποβάλει ή να συμμετέχει σε προγράμματα για εξασφάλιση απαραίτητων πόρων, χωρίς ωστόσο να του επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάμειξη στην πολιτική ή σε άλλες, διαφορετικές από τον καθορισμένο σκοπό του, δραστηριότητες. Τέλος μπορεί, στα πλαίσια του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες και σύμφωνα με την κρίση της Διοίκησης ενέργειες, για την επίτευξη του σκοπού του.

2) Όργανα Διοίκησης:
Στην εποπτεία του Προέδρου υπόκεινται τα ακόλουθα Όργανα Διοίκησης:

 • Εθιμοτυπίας & Πρωτοκόλλου
 • Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
 • Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης Οδοιπορικών
 • Geo Routes Cultural Heritage Festival
 • Συνεργασιών με Φορείς & Επιχειρήσεις
 • Μελών
 • Voyagers Club
 • Μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Προγραμμάτων Εξασφάλισης Πόρων
 • Νομικών Υποθέσεων

3) Λογότυπα και σήματα:
Βρίσκονται κάτω από την απόλυτη κυριότητα του ‘Geo Routes Cultural Institute’, η δε χρήση τους, προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή άδεια του Οργανισμού.

4) Voyagers Club:
Σκοπό έχει την ενημέρωση για τα οδοιπορικά, τη δικτύωση των μελών, τη συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Με τη συμμετοχή στο Voyagers, παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική κάρτα μέλους, η οποία παρέχει στα μέλη τα προνομία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.
Στο Voyagers μπορούν να συμμετάσχουν οι εξής κατηγορίες προσώπων:

 • όσοι επί πληρωμή συμμετέχουν στα πολιτιστικά οδοιπορικά και στις εκδηλώσεις του οργανισμού
 • όλες οι κατηγορίες Μελών του ‘Geo Routes Cultural Institute’
 • το προσωπικό των ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεων, Φορέων και Οργανώσεων που αποτελούν Τακτικά, Επίτιμα ή μέλη Ευεργέτες

5) Συνδεδεμένοι Συνεργάτες:

Στην κατηγορία συνδεδεμένοι συνεργάτες υπάγονται, χωρίς συνδρομή, εκείνοι οι οποίοι παρέχουν σημαντική υποστήριξη στην εκπλήρωση των σκοπών του ‘Geo Routes Cultural Institute’. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά  τις εξής κατηγορίες συνεργατών:

 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (έντυπα, ψηφιακά ή ηλεκτρονικά)
 • Μικρές Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες

Η διατήρηση της ιδιότητας τους επαναβεβαιώνεται ετήσια, λαμβανομένης υπ΄όψη της προσφοράς τους, κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Τα σήματα/λογότυπά τους εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και στα ηλεκτρονικά αρχεία του οργανισμού

 

Σεπτέμβριος 2016