Ο Φορέας Υλοποίησης

GNOMON PERFORMANCE SA

Για 10 και πλέον χρόνια η εταιρεία Gnomon Performance SA έχει επιδείξει μία αξιοσημείωτη πορεία στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και στην υλοποίηση θεματικών γεγονότων ανά την υφήλιο. Οι διαδικασίες λειτουργίας της είναι σύμφωνες με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO9001/2008 ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ικανοποίησης των πελατών της ανέρχεται βάσει του προαναφερομένου συστήματος σε 97% “Service Excellence”

Οι διαστηριότητες της Gnomon Performance καλύπτουν τα ακόλουθα (αγγλικά):

  • Destination Managementcovering all aspects of the organization, implementation & evaluation of business, incentive, bonus and special interest trips. Services provided: VIP services, top quality hotel accommodation, Car rental & luxury yachts, Theme programs & customized activities, Top quality venues – restaurants & entertainment facilities
  • Incentives’ ManagementSpecializes to the performance improvement, Analyzes your needs and propose the right Reward Solutions, Encourages & Boosts Workforce Morale, Strengthens Customers Relations, Motivates Sales Forces, Identifies the strategic destination and the on-site activities, resources top-class venues & properties, Accesses to experiences not available to the general public, Customizes C.S.R programs to the destination, Facilitates to the inspection trips and familiarization
  • Meetings & Conferencesis a wealthy division that operates a large amount of projects in Greece and the World. Services provided: Venue finding & surveying, Planning management, Secretarial System, Hospitality services, Budgeting – Sponsoring & Financial Control, Scientific – Invited speakers – VIP program coordination, Full scale technical support, PR & Communication logistics, Catering, Audiovisuals, Security, exhibition areas management, Entertainment facilities & Social Events, Pre & Post reporting and event services
  • Product launching & BtL Communicationdedicated to design, implement & support below-the-line Corporate Strategies and Campaigns, such as: Product launching management, Promotional campaigns & concept development, Interior design, Exhibition stands & booths, Corporate material, Collateral support, Press Office administration, Press-conference management
  • Happenings & Corporate Eventsplease refer below to G-Live Productions